Patakaran sa privacy

Ang Nishi Consultancy (simula dito ay tinukoy bilang “ang Kumpanya”) ay lubos na kinikilala ang kahalagahan ng pagprotekta ng personal na impormasyon ng mga customer, at upang magpatuloy na mabuo ang isang relasyon ng tiwala sa mga customer nang permanente, naitaguyod namin ang sumusunod na patakaran sa privacy at mga customer na Kami ay sikaping protektahan nang maayos ang iyong personal na impormasyon.

(1) Pagkilala sa layunin ng paggamit ng personal na impormasyon
Identification of purpose of use (Article 15, Paragraph 1)
Gumamit lamang para sa layunin ng paggamit sa mga aktibidad ng negosyo. Tulad ng ipinaliwanag sa magkakahiwalay na dokumento.
Mga paghihigpit batay sa layunin ng paggamit (Artikulo 16, Talata 1)
Hindi kami gagamit ng personal na impormasyon para sa mga layunin na iba sa layunin ng paggamit nang walang pahintulot ng tao, tulad ng mga dokumentong ipinagkatiwala sa amin ng customer.
Pagbabago ng layunin ng paggamit at pag-abiso / paglalathala (Artikulo 15, Talata 2, Artikulo 18, Talata 3)
Hindi namin babaguhin ang layunin ng paggamit nang walang pahintulot ng customer.
(2) Naaangkop na pagkuha ng personal na impormasyon, abiso ng layunin ng paggamit
Naaangkop na acquisition (Artikulo 17)
Gagamitin lamang namin ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng paggamit sa iyong pahintulot.
Abiso ng layunin ng paggamit sa oras ng pagkuha (Artikulo 18, Talata 1, Talata 2, Talata 4)
When we collect personal information, we will notify the customer of the purpose of use.
(3) Tinitiyak ang kawastuhan
Tinitiyak ang kawastuhan ng nilalaman ng data (Artikulo 19)
Nagsusumikap kaming panatilihing tumpak at napapanahon ang iyong personal na data.
(4) Mga hakbang sa pamamahala ng kaligtasan
Mga hakbang sa pamamahala sa kaligtasan (Artikulo 20)
Magsasagawa kami ng naaangkop na mga hakbang sa seguridad ng impormasyon laban sa hindi awtorisadong pag-access at mga virus sa computer upang maiwasan ang pagkawala, pagkawasak, pagpapa-falsify at pagtagas ng personal na impormasyon. Hindi namin tatagas ang personal na impormasyon sa pamamagitan ng paglabas nito at ipadala ito sa labas. Bilang karagdagan, pinangangasiwaan namin ang mga empleyado at hindi kailanman i-outsource ang paghawak ng personal na data sa ibang mga negosyo.
(5) Mga paghihigpit sa pagkakaloob ng third-party
Mga paghihigpit sa pagkakaloob sa mga third party (Artikulo 23)
Hindi kami magbibigay ng personal na data sa isang third party nang walang pahintulot ng tagapagbigay ng impormasyon.
(6) Pagbubunyag, pagwawasto, pagsuspinde ng paggamit
Paglathala ng mga bagay na nauugnay sa napanatili ang personal na data (Artikulo 24, Talata 1)
Kapag hawak namin ang personal na data, linilinaw namin ang pangalan o pangalan ng operator ng negosyo na humahawak ng personal na impormasyon sa tao, at tutugon sa layunin ng paggamit, mga pamamaraan para sa pagsisiwalat, atbp, at ang patutunguhan ng mga reklamo.
Abiso sa layunin ng paggamit (Artikulo 24, Talata 2, Talata 3)
Kung ang impormasyon ay hindi nalalapat sa Artikulo 24, Talata 1 at ang tagapagbigay ng impormasyon ay humihiling ng abiso tungkol sa layunin ng paggamit ng pinanatili na personal na data, aabisuhan ng Kumpanya ang tao nang walang pagkaantala. Bilang karagdagan, aabisuhan ka namin ng layunin ng paggamit mula sa simula.
Pagbubunyag (Artikulo 25)
Kapag hiniling ng nagbibigay ng impormasyon na ibunyag ang napanatili na personal na data, isisiwalat namin ito sa sulat nang walang pagkaantala sa prinsipyo.
Pagwawasto ng pinanatili na personal na data, atbp. (Artikulo 26)
Kung humihiling ang tagapagbigay ng impormasyon ng pagwawasto, pagdaragdag o pagtanggal dahil ang nilalaman ng pinanatili na personal na data ay hindi totoo, magsisiyasat kami nang walang pagkaantala at itama ang data.
Pagsuspinde ng paggamit ng napanatili na personal na data, atbp. (Artikulo 27)
Kami ay isang indibidwal na nagmamay-ari ng impormasyon dahil sa hindi nilalayon na paggamit nang walang pahintulot mula sa tagapagbigay ng impormasyon, hindi awtorisadong pagkuha, o pagkakaloob sa isang third party nang walang pahintulot.
Kung hiniling ka na suspindihin ang paggamit, pagtanggal, o pagkakaloob ng data sa isang third party, tutugon kami nang walang pagkaantala.
(7) Pangangasiwa ng reklamo
Paghawak ng mga reklamo ng mga operator ng negosyo na humahawak ng personal na impormasyon (Artikulo 31)
Hahawakan namin nang naaangkop at kaagad ang mga reklamo, at magsisikap na maitaguyod ang kinakailangang sistema para sa hangaring iyon.